Skargi legislacyjne

Poniższe dane podsumowują informacje z obowiązujących przepisów dotyczących skarg dobra.

Biznesmen

 • Jeżeli żadna gwarancja umowna nie została uzgodniona na piśmie, obowiązuje tylko prawna odpowiedzialność za wady przy odbiorze.
 • Oczywiste wady należy zgłaszać przy odbiorze.
 • Wady ukryte należy zgłaszać natychmiast po ich wykryciu.
 • Powód musi udowodnić, że wada występowała już na rzeczy przy odbiorze.
 • Wady dzielą się na istotne i nieistotne.
  • Istotne są te, które nie zostały tak zaznaczone w umowie lub takie, w których uprawniony nie może mieć interesu w takim wykonaniu.
   • Wady istotne stanowią podstawę do roszczeń z tytułu:
    • naprawa towarów
    • wymiana towaru
    • uzupełnienie brakujących towarów
    • usuwanie wad prawnych
    • rabat od ceny zakupu
    • odstąpienie od umowy
  • Wszystkie inne są uważane za nieistotne, a kupujący musi udowodnić, że są one niezbędne.
   • Wady nieistotne stanowią podstawę do roszczeń z tytułu:
    • naprawa towarów
    • wymiana towaru
    • uzupełnienie brakujących towarów
    • usuwanie wad prawnych
    • rabat od ceny zakupu

Rezygnacja musi mieć rozsądny okres czasu. Tylko w przypadku niezgodności istnieje możliwość odstąpienia od umowy kupna.

 • W przypadku stwierdzenia wady fizycznej przedsiębiorcy przysługuje odszkodowanie za utracony zysk na podstawie zeznania podatkowego.
 • Jeżeli wada towaru powoduje szkodę wyższą niż 500 euro, przedsiębiorca ma prawo dochodzić od sprzedawcy odpowiedzialności za wadę produktu. Następnie może zastosować go do przewoźnika lub producenta.

Konsument

 • Konsumentowi udziela się 24-miesięcznej gwarancji prawnej na nowy towar.
 • W przypadku, gdy towar jest objęty dodatkową gwarancją producenta, obowiązuje zdecydowanie dłuższy okres gwarancji. Klient nie musi udowadniać karty gwarancyjnej, na przykład ulotka promocyjna lub wydruk reklamy internetowej z dłuższą gwarancją, lub coś podobnego, za pomocą którego promowany jest towar, jest wystarczające.
 • Konsument może udowodnić zakup:
  • paragon lub kartę gwarancyjną
  • zamówienie lub potwierdzenie ze sklepu internetowego
  • wyciąg z konta w przypadku płatności kartą
 • Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji, jeżeli:
  • towar jest wadliwy higienicznie i nie spełnia podstawowych norm higienicznych
  • klient odmawia podania swoich danych, nie ma możliwości spisania z nim protokołu reklamacyjnego a towar nie jest faktycznie przekazywany do reklamacji
 • Po otrzymaniu reklamacji sprzedawca musi wystawić protokół reklamacyjny.
 • Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu roszczenia, tj. dzień otrzymania roszczenia jest dniem zerowym.
 • Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 30 dni kalendarzowych skontaktować się z konsumentem w formie pisemnej z informacją o sposobie załatwienia reklamacji.
 • Niedotrzymanie terminu 30 dni uprawnia klienta do odstąpienia od umowy kupna i ryzyka nałożenia kary pieniężnej przez CTIA (Czeska Inspekcja Handlowa).
 • Termin może zostać przedłużony za pisemną zgodą klienta.
 • Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przy odbiorze.
 • Jeżeli rzecz ma wadę, o której kupujący wiedział już w momencie zakupu, czyli tzw. Wadę oczywistą przyjmuje się, że kupił rzecz z wadą.
 • Jeżeli rzecz ma wadę, o której specjalista wiedziałby tylko przy zawarciu umowy i oględzinach rzeczy, tj. Wadę ukrytą, lub jeżeli jest to wada, która wystąpiła później, kupujący ma prawo do niezwłocznego reklamacji wady po jej wykryciu.
  Jeśli uczyni to w ciągu 6 miesięcy od zakupu, przysługuje mu wzruszalne domniemanie prawne zgodnie z § 2161 paragraf 1 (do sprzedawcy należy udowodnienie, że przedmiot nie był wadliwy przy odbiorze), że przedmiot był wadliwy przy odbiorze.
  Jeśli zrobią to później, ale w okresie 24 miesięcy gwarancji, przeciwnie, muszą udowodnić, że przedmiot był wadliwy przy odbiorze.
 • Przez okres 6 miesięcy od dostarczenia rzeczy Konsument ma prawo oprócz naprawy towaru wymienić go na nowy. Jednak przy składaniu reklamacji musi zaznaczyć to żądanie, tj. Prośbę o wymianę należy umieścić w protokole reklamacji, w przeciwnym razie decyzja należy wyłącznie do sprzedawcy. Konsument ma prawo do wymiany w ten sposób tylko wtedy, gdy nie jest to tzw. Drobna wada.
 • Po 6 miesiącach od otrzymania Konsument ma prawo do:
  • w przypadku wad dających się usunąć - naprawę lub obniżenie ceny zakupu
  • za wady dające się naprawić, gdy 3 różne wady pojawiają się w tym samym czasie lub 3 wady te same stopniowo po rabacie, wymianie lub odstąpieniu od umowy kupna
 • Konsumentowi przysługuje zwrot kosztów celowych związanych z reklamacją:
  • koszty transportu
  • koszt ekspertyzy w przypadku uznanej reklamacji
  • opłaty pocztowe i koszty rozmów telefonicznych
  • w przypadku zakończonego powodzeniem postępowania sądowego:
   • opinia eksperta
   • zaliczka sądowa
   • koszty uznane przez sąd
 • Powody odrzucenia reklamacji:
  • Wady towaru nie były reklamowane natychmiast po ich wykryciu
  • Wada była oczywista przy odbiorze towaru
  • Towar został uszkodzony mechanicznie przez konsumenta, a zatem nie jest wadą towaru
  • Jest to normalne zużycie
  • To typowe właściwości materiałów naturalnych
  • Walory użytkowe i estetyczne towaru zostały przedwcześnie wyczerpane przez nieostrożne użytkowanie
  • Wada występowała w towarze w momencie jego odbioru i ustalono rabat na cenę zakupu
  • Wada powstała w wyniku zdarzenia zewnętrznego, na które sprzedawca nie ma wpływu
  • Okres gwarancji wygasa
  • Wada nie pojawiła się podczas szczegółowego badania

Razem

 • Gwarancja wydłuża się o dni reklamacji tj. Od momentu otrzymania reklamacji od klienta do informacji o możliwości odbioru. W przypadku transportu przesyłek brany jest pod uwagę trzydniowy termin dostawy. Dlatego jeśli klient wyśle towar w paczce, uważa się, że został on odebrany w ciągu 3 dni roboczych od jego wysłania. Jeśli towar zostanie następnie odesłany do klienta również w paczce, uważa się, że został dostarczony nie później niż 3 dni robocze od nadania.
 • Kupujący musi zawsze powiadomić sprzedawcę o swoim wyborze preferowanego rozwiązania podczas otrzymywania reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie mógł tego przywołać.
 • Jeżeli sprzedawca bez uprzedniej zgody załatwi reklamację kupującemu w zamian za nową sztukę, kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 • Jeżeli podczas rozpatrywania reklamacji sprzedawca zdewaluuje reklamowany produkt na rzecz kupującego, kupującemu przysługuje naprawienie szkody poprzez przywrócenie go do stanu pierwotnego lub opłacenie określonej ilościowo szkody gotówką.
 • W przypadku drobnego naruszenia umowy - klient może zażądać naprawy lub obniżenia ceny zakupu.
  Jeżeli jednak rzecz nie zostanie naprawiona w terminie lub sprzedawca odmówi jej usunięcia, kupujący może od umowy odstąpić.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić post!

Średnia ocena: / 5. Liczba głosów:

Nie ma jeszcze głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś, napisz do nas...