Új változások a MALL Partner szállítási beállításaiban

E-mail kommunikáció

Dne 9. 9. 2021 byl odeslán email o změnách v nastavení doprav. Celé znění naleznete níže nebo pod odkazem itt.

Dlouhodobě se snažíme našim zákazníkům poskytovat co nejvíce informací o produktech na webu a termínech dodání. Aktuálně máme připravenou úpravu, díky které uvidí přesněji termín dodání podle zvolené přepravy a možností Vašeho skladu.
Podrobnější informace jsme pro Vás sepsali itt.

Naše oddělení Vám nastaví, že Váš současný čas uzavírky objednávek (tv. Close time) překopírujeme hromadně na každý den stejně a necháme zachovaná současná cenová pravidla.
Kalendář Vašeho účtu nastavíme podle kalendáře země, ve které podáváte s ohledem na lokální svátky.
Výpadek skladu (tzv. Supply delay) nad celým Vašim účtem bude smazán a bude potřeba jej nastavit znovu. Toto nastavení je v současnosti využíváno minimálně, takže pokud o něj máte zájem například z důvodu inventury nebo případné celofiremní dovolené apod., prověření a správné nastavení proveďte případně s Vašim specialistou na logistiku.
Tyto úpravy budou u nás nastaveny hromadně a nemělo by to ovlivnit provoz nebo tok objednávek. Migrace dat proběhne 8. 9. 2021

Na Vaší straně pak bude nutné zkontrolovat a upravit nastavení
Zárási idő pro jednotlivé dny v týdnu.

 • dle domluvených svozů s Vaším dopravcem nebo Vaší zvyklosti podávání zásilek na pobočkách (pozn. v případě víkendů vyplňte 0:00, pokud v tuto dobu neexpedujete)
 • pro sezónu je důležité nastavení dle reality per každý dopravce

Revizi nastavení cenových pravidel

 • dle ceny objednávky nebo váhových pravidel
 • je možné nastavit odlišná cenová pravidla pro cenu dopravy a dobírky

Nastavení kalendáře Vašeho prodejního účtu

 • vyberte zemi, kde se nachází Váš sklad, ze kterého expedujete (např. Váš sklad se nachází v ČR, prodej probíhá na MALL.SK – jako kalendář vyberete Českou republiku, tento krok zajistí, aby se slovenským zákazníkům zobrazoval správný předpoklad doručení reflektující český kalendář Vašeho provozu na skladě)

Výpadek skladu/ expedice/ inventuru dle potřeby

 • v době, kdy budete provádět inventuru nebo budete na dovolené můžete nastavit, aby se termín dodání zobrazil až po tomto výpadku
 • stačí nastavit jednou a bude se uplatňovat automaticky, až nastane pravý čas
 • nastavit můžete vždy jen jeden aktuální výpadek

Nastavení by Vám nemělo zabrat více než pár minut a věříme, že zlepší zákaznickou zkušenost.
Pokud budete potřebovat pomoc při nastavení, neváhejte nás kontaktovat přes Súgóközpontban (Help Center).


On 9 September 2021 an email was sent about changes in the transport settings. The full text can be found below or under the link itt.

We have long been trying to provide our customers with as much information about products on the web and delivery dates as possible. Currently, we are preparing a modification, thanks to which they will see a more accurate delivery date according to the chosen delivery option and the capacity of your warehouse. 

Here you can find detailed information about the changes.  

Our department will copy your current order closing time (tv. Close time) in bulk to each day, leaving the current pricing rules in place. 

We will set your account calendar according to the calendar of the country in which you are selling, with regard to local holidays.

The stock outage (called Supply delay) over your entire account will be deleted and will need to be set up again. This setup is currently barely used, so if you are interested in it for example due to inventory or company-wide holidays etc., please check and make the correct setup with your logistics specialist. 

These adjustments will be set up in bulk and should not affect operations or order flow. The data migration will take place on 8 September 2021. 

It will then be necessary to check and adjust the settings on your side  
Zárási idő for each day of the week.  

 • According to the agreed collection time with your carrier or your practice of placing shipments at the branches (note: in case of weekends, fill in 0:00 if you do not ship during that time) 
 • for the season, it is important to set up close time according to the reality per carrier 

Revise the pricing rules 

 • according to order price or weight rules 
 • it is possible to set different pricing rules for delivery and COD orders 

Setting your sales account calendar 

 • select the country where your warehouse from which you are shipping is located (e.g. your warehouse is located in the Czech Republic, sales are made on MALL.SK – you select the Czech Republic as the calendar, this step will ensure that Slovak customers are shown the correct delivery expectation reflecting the Czech calendar of your warehouse operation) 

Stock outage/ shipment/ inventory as required 

 • While you are doing inventory or on vacation, you can set the delivery date to appear after this outage 
 • just set it once and it will apply automatically when the time is right 
 • you can only set one current outage at a time 

It shouldn’t take you more than a few minutes to set up and we believe this will improve the customer experience. 

If you need any help setting it up, please feel free to contact us via the Help Center

Mennyire volt hasznos ez a bejegyzés?

Kattintson a csillagra a bejegyzés értékeléséhez!

Átlagos értékelés: 0 / 5. Szavazatok száma: 0

Még senki sem szavazott. Legyen Ön az első, aki értékeli ezt a hozzászólást.

hu_HUMagyar