E-mail: Limity API volání MALL Partner/ MALL Partner API calls limits

E-mailová komunikace

Dne 15. 6. 2021 Vám byl zaslán email ohledně omezení API volání. Celé znění naleznete níže nebo zde.

Rádi bychom Vás informovali o zavedení rate limiteru na MALL API. Berte prosím v potaz, že i pokud využíváte jiný typ napojení než API, mohou se Vás limity týkat, pokud využíváte například doplněk pro získávání dat o objednávkách aj.

Partnerský Rate limiter stanovuje maximální počet API volání, které můžete uskutečnit za jeden den. Konkrétní výše jednotlivých limitů blíže popisujeme v naší Databázi znalostí v odkazu na konci tohoto emailu. Tuto iniciativu jsme zavedli především z důvodu snahy o eliminaci nadbytečných opakovaných volání na naší API. Například kompletní seznamy objednávek, včetně již doručených a vyfakturovaných, několikrát za hodinu nebo aktualizace produktů po jednom a nevyužívání hromadných endpointů na aktualizaci dostupnosti. Tato optimalizace je zaváděná za účelem zvýšení stability, rychlosti odezvy a propisování dat MALL Partner systémů.

Co to pro Vás znamená?

Pokud některé z Vámi vytvořených metod volání překračují naše limity, nebo se k nim blíží, dochází ze strany MALL k Vašemu kontaktování s žádostí o úpravu. Daná komunikace je směřována na kontakty označené jako TECH a MANAGER ve Vašem portálu. Prověřte tedy s dotyčnými osobami, zda neevidují případně email ze strany MALL na toto téma.

Pokud jsme Vás doposud neoslovili, doporučujeme pozorně pročíst náš nový článek na Doporučené napojení na MALL Partner API pod odkazem níže a případně svoji implementaci přizpůsobit dle doporučených postupů. Tímto zajistíte nejefektivnější využití naší API.

Konkrétní množství API volání, které budete mít denně k dispozici, naleznete v partnerském portálu zde, včetně přehledu současného stavu využití.

Aktuálně jsou pro Vás limity informativní, abyste měli dostatek času na implementaci úprav. Přizpůsobte tedy prosím své napojení dle našich doporučení nejpozději do 1.9.2021, abyste předešli případnému překročení limitů a omezení Vašich volání. Limity byly nastaveny na základě sledování standardně a správně napojených partnerů.

Na toto téma jsme pro Vás připravili dva články, detailní článek i výši jednotlivých limitů najdete zde, článek s doporučeními na napojení jednotlivých metod volání pak naleznete zde.

V případě dotazů se obraťte na onboarding@mallgroup.com.


An email API call restrictions was sent to you on 15 June 2021. The full text can be found below or here.

We would like to inform you about the introduction of a rate limiter on the MALL API. Please note that even if you are using a different type of connection than the API, you may be affected by the limits if you are using, for example, an add-on to retrieve order data, etc.

The Partner Rate limiter sets the maximum number of API calls you can make per day. The specific amounts of each limit are detailed in our knowledge base in the link at the end of this email. We have implemented this initiative primarily in an effort to eliminate unnecessary repeated calls to our API. For example, complete order lists, including orders already delivered and invoiced multiple times per hour or updating products one at a time and not using bulk endpoints to update availability. This optimization is being implemented to improve stability, responsiveness and data rewriting of MALL Partner systems.

What does this mean for you?

If any of the call methods you create exceed or approach our limits, you will be contacted by MALL with request for adjustment. This communication is directed to the contacts marked as TECH and MANAGER in your portal. Please check with the personal concerned whether they have received an email from MALL on this subject.

If we have not reached you yet, we recommend you to carefully read our new article on Best practice while connecting MALL Partner API at the link below and possibly adapt your implementation according to the recommended procedures. This will ensure the most efficient use of our API.

You can find the specific amount of API calls you’ll have available per day in the Partner Portal under the link here, including an overview of your current usage status.

Currently, the limits are informative to give you enough time to implement adjustments. So please adjust your connection according to our recommendations by 1 September 2021 at the latest to avoid any overages and restrictions on your calls. The limits have been set based on the monitoring of standard and correctly connected partners.

We have prepared two articles on this topic, a detailed article and the amount of the individual limits can be found here, and an article with recommendations for connecting individual calling methods can be found here.

If you have any questions, please contact onboarding@mallgroup.com.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština