Spolupráce MALL Partner 7/2021

E-mailová komunikace

Níže naleznete email ze dne 20. 7. 2021 Spolupráce MALL Partner o důležitých změnách a chystaných novinkách.

Limity API volání

Dovolujeme si připomenout, že od 1.9. dojde k nastavení maximálního denního počtu API volání a po překročení dojde k jejich omezení. Tato optimalizace je zaváděna za účelem zvýšení stability, rychlosti odezvy a propisování dat MALL Partner systémů.
Více informací naleznete v emailu ze dne 15.6. s názvem Limity API volání v MALL Partner, který obsahuje odkazy na články ohledně výše jednotlivých limitů stejně jako na návod, jak mít Vaše API propojení na MALL správně nastavené.

Listování multipacků

Množí se nám poptávka po vícekusových produktech, kdy má zákazník zájem o objednání více kusů, než je povolený limit v košíku (aktuálně max 30 kusů). V tomto případě se s Vámi spojí náš B2B segment a domluví podmínky jako je množství a zvýhodněná cena (konečná, včetně DPH a dopravy), zároveň ze strany MALL nabízíme snížení marže na podporu prodeje. Technická stránka věci bude za Vás kompletně vyřízena oddělení Onboardingu a objednávku budete mít standardně ve svém vyúčtování tak, jak jste zvyklí.

Aktualizace sledování objednávky

Tento týden byla nasazen upgrade sledování objednávky v Klientském centru pro zásilky doručované přes MALL Delivery a zákazník nyní vidí detailněji cestu své zásilky. Z tohoto důvodu apelujeme na včasné nastavování stavů, zejména stavu Shipped, aby zákazník měl co nejaktuálnější informace o své zásilce.


Below you will find an email dated July 20, 2021 MALL Partner – News about important changes and upcoming news.

API call limits

We would like to remind you that from 1.9. the maximum number of API calls per day will be set and after exceeding it, they will be limited. This optimization is being implemented in order to increase stability, response speed and data rewriting of MALL Partner systems.
For more information, please see the email dated June 15th titled MALL Partner API Call Limits, which contains links to articles regarding the amount of each limit as well as instructions on how to have your API connections to MALL set up correctly.


Multipack Listing

We are experiencing an increasing demand for multi-pack products, where a customer is interested in ordering more items than they are allowed due to limit in their cart (currently maximum of 30 items). In this case, our B2B segment will contact you to arrange terms such as quantity and discounted price (final price, including VAT and shipping), while we offer a margin reduction from the MALL side to support these sales. The technical side of things will be completely handled for you by the Onboarding department and the order will be in your billing as you are used to.


Order tracking updates

This week, the order tracking upgrade was deployed in the Client Center for shipments delivered via MALL Delivery, and customers can now see the path of their shipment in more detail. For this reason, we urge you to set up statuses, especially Shipped status, in a timely manner so that the customer has the most up-to-date information about their shipment.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština