Spolupráce MALL Partner 9/2021

E-mailová komunikace

Níže naleznete email ze dne 21. 9. 2021 Spolupráce MALL Partner o důležitých změnách a chystaných novinkách.

Centrum nápovědy nově v angličtině

V rámci zlepšování zdrojů informací, jsme pro Vás nově připravili naše Centrum nápovědy v MALL Partner portálu ve všech zemích též v angličtině. Stačí mít pouze Váš portál nastaven na jazyk, ve kterém chcete dotazy řešit. Položení dotazu skrze Centrum nápovědy je ten nejlepší způsob, jak svůj dotaz zadat rychle tak, aby dorazil na to správné oddělení a doba jeho řešení byla co nejkratší.

Zveme Vás na Integrační Workshop

30.9.2021 10:00 – 12:00 se koná online Integrační workshop pro partnery, na který je možné se přihlašovat prostřednictvím formuláře.
Témata, kterým bychom se chtěli věnovat, jsou:

  • Technické náležitosti a specifikace jednotlivých napojení
  • Nejasnosti z průběhu integrace
  • Procesní problémy

Jak probíhal první workshop se můžete podívat na našem YouTube kanále.

Doplněk Xemel

Xemel je jednoduchý online editor produktových feedů, který umožňuje jejich spojování v případě, že je získáváte od několika dodavatelů. Tímto doplňkem můžete zlepšit inzerci v MALL Partner programu, ve srovnávačích a v dalších inzertních systémech na světě.
Podrobnější info o doplňku Xemel naleznete v MALL Partner portálu.

Co udělat před začátkem sezóny

Pro lepší komunikaci a informovanost jednotlivých oddělení je nutné pravidelně aktualizovat kontaktní údaje u daných rolí. Jak správně nastavit kontaktní údaje a s tím spojené i notifikace se dozvíte v tomto článku.

Dále Vám chceme připomenout Všeobecné obchodní podmínky, které jsou platné od 1.8.2021 a o nichž jste byli informování emailem v posledním týdnu července 2021. Na stránkách Databáze znalostí je také ke stažení soubor, ve kterém jsou viditelné změny – CZ ENG. Zároveň Vás žádáme o pročtení aktuálních reklamačních procesů. Znalost procesu reklamací je klíčová k rychlému vyřešení problému.

Ukázky MALL feedů ke stažení v článku

Nově jsme pro vás aktualizovali článek Návod pro napojení MALL XML feed. V rámci zlepšení procesů implementace jsme zde přidali příklady produktových feedů a také dostupnostního feedu, které lze stáhnout v xml struktuře.

Na závěr Vám chceme připomenout stále probíhající kampaň Doprava zdarma nad konkrétní limit dle země, kde prodáváte. Více o kampani zjistíte zde.


Below you will find an email dated September 21, 2021 MALL Partner – News about important changes and upcoming news.

Help Center now in English

In order to improve our information resources, currently we have made our Help Center in the MALL Partner Portal in all countries also available in English. You only need to have your portal set to the language in which you want to address your queries. Asking a question through the Help Center is the best way to submit your question quickly so that it reaches the right department and the time to resolve it is as short as possible.

Integration Workshop

On September 30, 2021 10:00 -12:00 there will be an online Integration Workshop for partners, which can be registered via the form.
The topics we would like to cover are:

  • Technicalities and specifications of individual connections
  • Uncertainties of the integration process
  • Process issues.

You can see how the first workshop went on our YouTube channel.

Supplement Xemel

Xemel is a simple online product feed editor that allows you to combine product feeds when sourcing from multiple suppliers. With this add-on you can improve your advertising in the MALL Partner Program, in comparison sites and in other advertising systems in the world.
More detailed info about the Xemel add-on can be found in the MALL Partner Portal.

Partner portal updates

For better communication and information between departments, it is necessary to regularly update the contact details for the respective roles. You can learn how to set up contact details and associated notifications correctly in this article.

We would also like to remind you of the new General Terms and Conditions, which are valid from 1.8.2021 and of which you were informed by email in the last week of July 2021. We also ask you to read the current complaints processes. Knowledge of the complaints process is key to resolving the issue quickly. There is also a downloadable file on the Knowledgebase website that shows the changes – CZ , ENG.

Sample MALL feeds for download in the article

We have updated the article Instructions for connecting MALL XML feed. In order to improve the implementation process, we have added examples of product feeds as well as an availability feed that can be downloaded in xml structure.

Finally, we would like to remind you of the ongoing campaign Free shipping over a specific limit according to the country where you sell. Find out more about the campaign here.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština